Přijímací řízení

Zápis do mateřské školy

 • Přihlášky jsou přijímány od 4. ledna do 30. dubna. Každá přihláška musí být opatřena razítkem dětského lékaře s potvrzením o pravidelném očkování dítěte. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí

2. 5. a ž 16. 5. na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato. Přesné datum zápisu bude uveřejněno na webových stránkách školy, v místním tisku a zájemci budou k podání žádosti telefonicky vyzváni.

 • Ředitelka mateřské školy Pohádka stanovuje následující kritéria, ke kterým bude přihlíženo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou věku 5, 4, 3 let v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy a dále děti s odkladem povinné školní docházky, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • V případě volných míst jsou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mimo spádový obvod mateřské školy, jsou seřazeny od nejstaršího po nejmladší,   a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • V případě volných míst jsou podle stejného principu přijímány i děti s bydlištěm mimo Kutnu Horu.

Poznámka: Místo bydliště dítěte se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

 • Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce v zákonné lhůtě dle správního řádu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy, které vydává ředitelka MŠ.  Tato rozhodnutí jsou vydávána v souladu se zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • O přijetí/nepřijetí jsou rodiče informováni zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsce před MŠ a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v MŠ ve stanoveném termínu vyzvednou a převzetí podepíší. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče doporučeným dopisem se zeleným pruhem

Zápis do Mateřské školy Pohádka pro školní rok 2021-22

Termín zápisu je dle §34 školského zákona stanoven na 4. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis organizován tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Přihlášky k zápisu do MŠ (lze stáhnout zde) mohou zákonní zástupci dodat do 30. 3. 2021 (elektronicky či osobně).

 Následně budou telefonicky vyzváni k podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ a dalších potřebných podkladů k zápisu. Žádost i další dokumenty budou přijímány od 1. 4. do 4. 5. 2021 následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: 3n5kw9p
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; pokud zákonný zástupce podá žádost bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nejdéle do 14. 5. 2021)
 4. osobním podáním v úterý 27. 4. 2021 (10:00 – 14:00 hod.) a v pondělí 3. 5. 2021

(8:00 – 14:00 hod.) u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu nebo do schránky na budově

Podklady k zápisu:

 • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)
 • Kopie rodného listu
 • Kopie očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o řádném očkování (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)

Takto provedený zápis do mateřské školy bude ukončen 16. 5. 2021.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce před budovou mateřské školy nejpozději do 16. 6. 2021. Seznamy přijatých i nepřijatých dětí budou zveřejněny pod registračními čísly. Tato čísla rodiče obdrží buď e-mailem nebo prostřednictvím České pošty po doručení žádosti do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí budou rodičům zaslána e-mailem nebo si je na vyžádání budou moci vyzvednout v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím České pošty (obálka se zeleným pruhem).

Poznámka:

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.