Přijímací řízení

Zápis do MŠ Pohádka

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle paragrafu 34 školského zákona v období od 2.5. do 16.5.

Termín zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2023/24 bude zde zveřejněn v lednu 2023.
Žádost a další podklady k zápisu bude nutné podat v období od 1.4. do 30.4.2023. Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • přes datovou schránku 3n5kw9p
  • na mailovou adresu školy s elektronickým podpisem zákonného zástupce (obyčejný email nelze akceptovat)
  • v uzavřené obálce do schránky u hlavního vchodu do mateřské školy (s originálním podpisem zákonných zástupců)

Pro přidělení registračního čísla je velmi důležité, aby zákonní zástupci vyplnili potřebné osobní a kontaktní údaje (mail, telefon).

Seznam registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí do mateřské školy oznámíme na webových stránkách a ve vývěsce před mateřskou školou, a to nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu.

Podklady k zápisu do MŠ Pohádka:

  • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde)
  • Kopie rodného listu (stačí neověřená kopie)
  • Kopie očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o řádném očkování (lze stáhnout zde)

Kriteria pro přijetí do MŠ Pohádka

Ředitelka mateřské školy Pohádka stanovuje následující kritéria, ke kterým bude přihlíženo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou věku 5, 4, 3 let v období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy a dále děti s odkladem povinné školní docházky, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • V případě volných míst jsou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mimo spádový obvod mateřské školy, jsou seřazeny od nejstaršího po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • V případě volných míst jsou podle stejného principu přijímány i děti s bydlištěm mimo Kutnou Horu.

Poznámka: Místo bydliště dítěte se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Spádová oblast MŠ Pohádka

Barborská, nám. Národního odboje, Česká – pouze její horní část začínající od křižovatky ulice Na Valech směrem ke hřbitovu, K Zastávce, Na Hliništi, Na Rudě, Na Terase, Pod Barborou, Pod Hrádkem, Pod Tratí, Táborská, U Zastávky, V Cihelně, Bendlovky, Buzulucká, Bělocerkevská, Do Polí, Domažlická, Dukelská, Fučíkova, Havlenova, Husitská,  Chelčického, Chrpová, Jarošova, Jaselská, Jiskrova, Ke Kalichu, Ke Kuklíku, Ke Trojici, Kijevská, Korandova, Kotkova, Kouřimská, Kremnická, Ku Ptáku, Kudrnova, Kvapilova, Liliová, Litoměřická, Malešovská, Na Bylance, Na Kavkách, Na Podskalí, Na Svahu, Na Štolách, Na Trávníku, Na Vítkově, Na Výsluní, Na d Lesem, Orebitská, Partyzánská, Na Mlýnech Polní, Přibyslavská, Příčná, Purkyňova, Rokycanova, Růžová, Sochorova, Sokolovská, Střelecká, Sudliční, Sudoměřická, Sudoměřská, Štietkova, Tachovská, Talafúsova, Tyršova, U Bylanky, U Havírny, U Lesa, U Prachárny, U Školky, U Trojice, Ústecká, V Bendlovkách, V Hutích, V Mišpulkách, Vajdova, Vodárenská, Vojtěšská, Vozatajská,  Za Barborou, Za Kolíňáčkem, Zelená Hora, Žatecká, Želivského, Jasmínová, K Poličanům, Městská část Poličany

Poznámka:

Rodiče mohou podat žádost do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.