O nás

Mateřská škola Pohádka se nachází v klidném příjemném prostředí zahrad a rodinných domků. Sama škola je obklopena velkou zahradou, která nedávno prošla velkou rekonstrukcí. Zahrada je vybavena mnoha herními prvky, které poskytují dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zárověň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

Od 1. 1. 2004 je Mateřská škola Pohádka samostatným právním subjektem, který tvoří mateřská škola a školní jídelna.

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny podle věku do čtyř tříd, které mají svá označení – Broučci, Kuřátka, Klokani, Čmeláci. Ve třech třídách je po 28 dětech, v jedné třídě je dětí 19 (nejmladší).  O ty se stará 8 kvalifikovaných paní učitelek. O čisté prostředí pečují tři paní uklízečky a dobré jídlo dětem připravují dvě kvalifikované paní kuchařky.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je nazván „ Od svátku ke svátku aneb hrajeme si celý rok“ a vychází z přirozeného střídání ročních období se zvláštním zaměřením na lidové svátky a tradice. Tento program byl zpracován kolektivem pedagogických zaměstnanců mateřské školy v souladu s § 33 a §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Školní vzdělávací program „Od svátku ke svátku aneb hrajeme si celý rok“ je otevřený materiál. Je operativně upravován a doplňován na základě návrhů všech zainteresovaných. Už samotný jeho název napovídá, že kromě jiného se děti v průběhu celého roku seznámí s mnoha tradičními lidovými svátky, s jejich podstatou, se způsobem jejich slavení, s dobovými písněmi, básněmi a tanečky.

Všemi činnostmi v mateřské škole prostupují prvky tvořivé dramatiky. Je to forma výchovné práce, která umožňuje dětem intenzivnější prožívání a zážitky. Jedná se o soubory her a herních prvků, kterými se děti trénují pro budoucí život. Tyto hry vybavují děti potřebnými postoji, učí je vytvářet si názory, umožňují jim zvyšování sebedůvěry a nabízejí hlubší poznání mezilidských vztahů i sebe sama. Zároveň nenásilnou formou pomáhají dětem rozvíjet řeč i mimoslovní vyjadřování, obohacují slovní zásobu. Učí děti naslouchat druhým lidem a komunikovat s nimi. Děti si zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, pohybové dovednosti, smyslové vnímání, tvořivé a výtvarné schopnosti, logické myšlení i myšlení obecně. Tvořivá činnost děti vždy zaujme, protože jim umožňuje projevit vlastní fantazii a nápady a navozuje přátelskou, radostnou a uvolněnou atmosféru.

V rámci zdravého životního stylu zařazujeme po dohodě s fyzioterapeutem pravidelná preventivní ranní cvičení. Fyzioterapeutem vypracované cvičební bloky, které vedou ke správnému držení těla a správnému dýchání, jsou pravidelnou součástí denního programu všech tříd. Nedílnou součástí zdravého životního stylu je i otužování. V zimních měsících navštěvují děti od Klokanů saunu v Gymnáziu Jiřího Ortena a děti od Čmeláků chodí do solné jeskyně.

Vhodná poloha naší školy nás přivedla k myšlence zabývat se více problémy ekologie. Již mnoho let je součástí koncepce naší školy.

Nejstarší dětí (Čmeláci, Klokani) se každoročně v červnu účastní týdenního pobytu v Jizerských horách.

Kladný vztah k literárním hodnotám vytváříme zařazováním pravidelných divadelních představení, která vybíráme z nabídky divadélka Kůzle z Kutné Hory, divadla Drak z Hradce Králové, kolínského Kočovného Klemprdova divadla, divadla Šeherezáda a divadla Koloběžka z Nymburka. Herci přijedou za dětmi vždy až do mateřské školy. Dále také spolupracujeme s Divadlem J.K. Tyla v Kutné Hoře, s Galeriií středočeského kraje (GASK)Spolkovým domem, Dačického domem a s Městskou knihovnou.

Pro nejstarší děti je zařazen Program primární prevence sociálně patologických jevů, který připravila a vede referentka ze sociálního odboru MÚ Kutná Hora.

Dále škola spolupracuje s prvními třídami ze Základní školy Žižkov (vzájemné návštěvy) a se studenty z Gymnázia Jiřího Ortena (společné akce, návštěvy).

Spolupracujeme také s Pedagogicko – psychologickou poradnou a pediatrem.

Důležitá je pro naši práci také spolupráce s rodinou. V průběhu školního roku probíhá řada akcí, kterých se účastní společně s dětmi i rodiče (např. zahajovací seznamovací Pouť na školní zahradě,…).

Pro zkvalitnění výchovné práce získávají učitelky nové poznatky a informace na seminářích pořádaných Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a samostudiem materiálů týkajících se předškolní výchovy.