Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  MŠ Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení
  Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém zasedání dne 14.5.2019 usnesením č.180/19 schválilo na základě ustanovení §84 ods. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením §27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora ze dne 16.9.2003.
  Organizace zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti, včetně dětí zdravotně, výchovně a sociálně ohrožených a dětí talentovaných. V součinnosti s rodinou zajišťuje předškolním dětem všestrannou péči.
  Součástí základní školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstanců předškolních zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Organizační struktura
  Organizařní struktura ZDE.
 4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
        MŠ Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, 28401
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
        MŠ Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, 28401, ředitelna školy
  4.3 Úřední hodiny
        Sudé pondělí 7 – 12h
  4.4 Telefonní čísla
        327 512 458
        601 563 652
  4.5 Adresa internetových stránek
        www.pohadkakh.cz
  4.6 Adresa podatelny
        MŠ Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, 28401
  4.7 Elektronická adresa podatelny
        mspohadka@centrum.cz
  4.8 Datová schránka
        3n5kw9p
 5. Případné platby lze poukázat na účet 
  51-5689680247/0100

 6. 71190091
 7. Plátce DPH
  Ne
 8. Dokumenty
  Úřední dokumenty ZDE.
 9. Žádosti o informace
  Viz telefonní a emailový kontakt výše
 10. Příjem podání a podnětů
  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně MŠ v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu MŠ. Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail MŠ nebo do datové schránky MŠ. Vyřizování příslušných podaní se řídí odpovídajícími právním předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.)
 11. Předpisy
  11.1 Nejdůležitější používané předpisy
         Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon
         Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnicích
         Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
         Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání včetně poslední změny vyhláškou č. 280/2016 Sb.
  11.2 Vydávané právní předpisy
         Žádné
 12. Úhrady za poskytování informací
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
          Není
  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
          Není
 13. Licenční smlouvy
  13.1 Vzory licenčních smluv
          Žádné
  13.2 Výhradní licence
          Není
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací
  Zpráva za rok 2022 ZDE.
  Zpráva za rok 2023 ZDE.