Přijímací řízení

Zápis do mateřské školy

  • Přihlášky jsou přijímány od 4. ledna do 30. dubna. Každá přihláška musí být opatřena razítkem dětského lékaře s potvrzením o pravidelném očkování dítěte. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí

2. 5. a ž 16. 5. na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato. Přesné datum zápisu bude uveřejněno na webových stránkách školy, v místním tisku a zájemci budou k podání žádosti telefonicky vyzváni.

  • Ředitelka mateřské školy Pohádka stanovuje následující kritéria, ke kterým bude přihlíženo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou věku 5, 4, 3 let v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy a dále děti s odkladem povinné školní docházky, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • V případě volných míst jsou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mimo spádový obvod mateřské školy, jsou seřazeny od nejstaršího po nejmladší,   a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • V případě volných míst jsou podle stejného principu přijímány i děti s bydlištěm mimo Kutnu Horu.

Poznámka: Místo bydliště dítěte se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

  • Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce v zákonné lhůtě dle správního řádu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy, které vydává ředitelka MŠ.  Tato rozhodnutí jsou vydávána v souladu se zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • O přijetí/nepřijetí jsou rodiče informováni zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsce před MŠ a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v MŠ ve stanoveném termínu vyzvednou a převzetí podepíší. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče doporučeným dopisem se zeleným pruhem