Školní řád

Mateřská škola Pohádka

            U Školky 340, Kutná Hora

            příspěvková organizace

Školní řád

Č.j.:389/2020
Spisový / skartační znakŘ.Š.2/A
Vypracovaly:Z. Slavíčková, J. Pechancová
Schválila:Z. Slavíčková, ředitelka školy
Platnost:       od 1. 9. 2020

Obsah:             Zřizovatel           

                        Kapacita školy + třídy

Předškolní výchova

Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Individuální vzdělávání

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Zápis do mateřské školy

Ukončení docházky do mateřské školy

Provoz mateřské školy, přerušení provozu

Režim dne

Bezpečnost a předávání dětí

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Omlouvání dětí, nemoc

Podávání léků dětem v mateřské škole

Oblečení dětí

Kontakt s rodiči

Školné

Stravování

Podmínky zacházení s majetkem školy

Práva dětí

Povinnosti dětí

Práva zákonných zástupců

Povinnosti zákonných zástupců

Práva a povinnosti všech zaměstnanců školy

Práva pedagogů

Povinnosti pedagogů

Pravomoci ředitelky školy

Další spolupráce školy a rodina

Závěrečná ustanovení

ŠKOLNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  POHÁDKA

(je vypracován v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (Školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č.43/2006, kterou se mění vyhláška č. 14//2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a dalšími souvisejícími platnými předpisy.

Tento Školní řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Zřizovatel

 • Zřizovatelem je MěÚ Kutná Hora, který poskytuje finanční prostředky na provoz školy.  MŠ je od 1. 1. 2004 samostatný právní subjekt.

Kapacita školy + třídy

 • Kapacita školy – 103 děti je dána Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje
 •  o Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 11. 5. 2015.
 •  Ve škole jsou čtyři třídy:
 •  Broučci – 19 tříletých – čtyřletých dětí
 •  Kuřátka – 28 tří až čtyřletých – pětiletých dětí
 •  Klokani – 28 čtyř až pětiletých – šestiletých dětí
 •  Čmeláci – 28 pěti – sedmiletých dětí
 •  Podle vyhlášky č.14 o MŠ §4 naplňuje ředitelka třídy do 24 dětí, o dalším naplnění

 (nejvíce 28 dětí) rozhoduje zřizovatel (Město Kutná Hora).

Předškolní výchova

            Předškolní výchova podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči i dětem s potřebou podpůrných opatření.

Mateřská škola vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně vzdělávací působení školy, rodiny a veřejnosti. Naše mateřská škola má svoji vlastní koncepci, která vychází ze složení pedagogického kolektivu, podmínek MŠ a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. Program MŠ je nazván Od svátku ke svátku  aneb hrajeme si celý rok.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

            Při plnění základních cílů vzdělávání a Školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání):

 • Podporuje rozvoj dítěte předškolního věku
 • Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • Podílí se na osvojování základních pravidel chování
 • Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • Poskytuje pedagogickou péči dětem s potřebou podpůrných opatření

Povinné předškolní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

 (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání,,dopustí se přestupku podle § 182a Školského zákona.

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo individuální vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky.
 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na nejméně čtyři hodiny denně.
 • Začátek vzdělávání ustanovuje ředitel školy na nejpozději 8:15 hod.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává, ale právo dítěte vzdělávat se po celou dobu provozu MŠ.
 • Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a Školského zákona.
 • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitelku školy, a ta je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen důvody nepřítomnosti dítěte doložit nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje ředitelka její věrohodnost. Neomluvenou absenci řeší ředitelka pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučený dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy informuje OSPOD.
 • Škola poskytuje povinné předškolní vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ.) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole za předpokladu, že chybí většina dětí ze třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Individuální vzdělávání dítěte

 • Zákonný zástupce dítěte, které se bude vzdělávat individuálně, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce MŠ. Oznámení je povinen učinit nejméně 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  • Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
  • Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
  • Důvody pro individuální vzdělávání dítěte
 • Ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
  • Způsob ověření (přezkoušení dítěte v MŠ)
  • Termín ověření, včetně náhradních termínů

1. termín ověření: 3. středa v listopadu; náhradní termín: 4. středa v listopadu

2. termín ověření: třetí středa v březnu; náhradní termín: 4. středa v březnu

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termín

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení
 • Třídní učitelka zpracuje Plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná je s ředitelkou školy.
 • Pokud by nedostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení Plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka využití pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. 

 K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného ¨zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD.

 • Ředitelka určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. Stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. ŠPZ vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci a mateřské škole.
 • Ředitelka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončí poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně a je-li z doporučení ŠPZ zřejmé, že tato opatření již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.
 • Základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně, stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve Školském zákoně a ve vyhlášce č.27/2016 Sb. v platném znění a nelze se od nich odklonit.

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém Školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních zadělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. až 4. stupně podpory.

Zápis do mateřské školy

 • Přihlášky jsou přijímány od 4. ledna do 30. dubna. Každá přihláška musí být opatřena razítkem dětského lékaře s potvrzením o pravidelném očkování dítěte. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí

2. 5. a ž 16. 5. na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato. Přesné datum zápisu bude uveřejněno na webových stránkách školy, v místním tisku a zájemci budou k podání žádosti telefonicky vyzváni.

 • Ředitelka mateřské školy Pohádka stanovuje následující kritéria, ke kterým bude přihlíženo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou věku 5, 4, 3 let v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy a dále děti s odkladem povinné školní docházky, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • V případě volných míst jsou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mimo spádový obvod mateřské školy, jsou seřazeny od nejstaršího po nejmladší,   a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • V případě volných míst jsou podle stejného principu přijímány i děti s bydlištěm mimo Kutnu Horu.

Poznámka: Místo bydliště dítěte se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

 • Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce v zákonné lhůtě dle správního řádu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy, které vydává ředitelka MŠ.  Tato rozhodnutí jsou vydávána v souladu se zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • O přijetí/nepřijetí jsou rodiče informováni zveřejněním seznamu přijatých/nepřijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsce před MŠ a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v MŠ ve stanoveném termínu vyzvednou a převzetí podepíší. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče doporučeným dopisem se zeleným pruhem
 • O přijetí dítěte s potřebou podpůrných opatření rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka zkušební pobyt zpravidla v délce 3 měsíců
 • Při prvotním vstupu dítěte do MŠ je dítěti umožněn individuálně adaptační režim. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne učitelka se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte
 • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní účely školy, případně pro oprávněné orgány státní správy a samosprávy, jak je stanoveno ve Směrnici GDPR
 • Přístup ke vzdělání mají za stejných podmínek občané členských států EU, cizinci z třetích států, v případě, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů nebo pokud jsou azylanty

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci, a to z těchto důvodů:

 • Dítě se bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad
 • Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

Provoz mateřské školy, přerušení provozu

 • Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem: od 6:15 do 16:15 hod.
 • Na nové budově se děti od Klokanů a Čmeláků ráno scházejí do 7:15 hod. (sudý týden); do 7:00 hod. lichý týden) ve třídě u Čmeláků. Lichý týden odpoledne je ve třídě u Klokanů provoz ukončen v 15:15 hod. a děti jsou převedeny ke Čmelákům. Sudý týden končí provoz třídy Čmeláků v 15:45 hod. a děti jsou převedeny ke Klokanům
 • Na staré budově se děti ráno scházejí v lichém týdnu do 7:15 hod. ve třídě u Kuřátek. V sudém týdnu odpoledne jsou děti ze třídy Broučků převedeny ke Kuřátkům v 15:15 hod. Pro snadnější orientaci rodičů jsou vždy viditelně vyvěšeny cedule o pobytu dětí
 • Děti se přijímají zpravidla do 8:15 hod. Ve výjimečných případech lze příchody a odchody po dohodě s rodiči uskutečnit v průběhu celé provozní doby ( návštěva lékaře, logopeda apod. )
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:15 hod., provede příslušný pedagogický pracovník tyto kroky:
  • pokusí se zákonné zástupce kontaktovat telefonicky
  • telefonicky informuje ředitelku školy
  • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na Městský úřad, který je podle § 15 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR
 • Provoz mateřské školy se o letních prázdninách přerušuje na 5 týdnů, dále pak

o vánočních prázdninách – se souhlasem rodičů a zřizovatele. Rodiče jsou s uzavřením školy seznámeni na první informativní schůzce v září

 • V době mimořádného čerpání dovolených (v době vedlejších prázdnin) a absencí pedagogů ( nemoc..) jsou děti integrovány v ostatních třídách.

Režim dne

je ve všech třídách v základu stejný:

6:15 – 9:40      scházení dětí, ranní hry, aktivity v herních centrech, pohybové činnosti,                                                   svačina a řízené činnosti

9:40 – 11:40     pobyt venku

11:40 – 12:15  oběd

12:15 –13:30   Čmeláci příprava na odpočinek, odpočinek 13:30 – 14:00 – příprava na školu

12:15 – 13:45 Klokani příprava na odpočinek, odpočinek

12:15 – 14:00 Broučci a Kuřátka – příprava na odpočinek, odpočinek

14:00 – 14:20 svačina

14:20 – 16:15 hry a volné činnosti, pokračování v dopoledních aktivitách, odchod z Pohádky

 • Režim dne je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Každá třída má svůj denní řád, který vychází ze zájmu a potřeb dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda
 • Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je zajištěn pitný režim

Bezpečnost a předávání dětí

 • Škola zjišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově a činnostech přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi opatření k prevenci předpokládaných rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účastech dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogové od doby převzetí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Předávání dítěte sourozencům starším patnácti let a pověřeným osobám je možné pouze na základě písemné smlouvy s rodiči opatřené podpisem obou rodičů a datem. Tyto formuláře obdrží rodiče na jednotlivých třídách

 • V mateřské škole jsou tři třídy po 28 dětech a jedna s 19 dětmi. Maximální počet dětí v době pobytu v mateřské škole je 28 na jednoho pedagoga.  Při pobytu venku zajišťují dozor v každé třídě 2 pedagogové. Zajišťuje-li, ve výjimečném případě, dozor na vycházce pouze jeden pedagog, snižuje se počet dětí na 20. V případě vyššího počtu se děti přesouvají do jiné třídy, kde jsou pedagogové dva
 • Pedagogové denně ve třídách poučují děti o bezpečnosti
 • Při pořádání akcí mimo školu určí ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Ve výjimečných případech, může ředitelka k zajištění bezpečnosti určit další zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy
 • V případě konání akcí, které se konají za přítomnosti rodičů či jiných zákonných zástupců, nesou za dítě plnou odpovědnost rodiče nebo pověřené osoby.
 • Děti v naší MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a na akcích    organizovaných MŠ u České pojišťovny
 • V prostorách školy není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, ani jejich propagace
 • Všichni zaměstnanci dodržují Směrnici GDPR, předpisy PO a BOZP a řídí se pokyny ředitelky školy

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • V rámci prevence se zaměřujeme na oblast šikany, násilí, nepřátelství a diskriminace
 • Důležitým prvkem ochrany a prevence je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci
 • V rámci vzdělávání jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané tématiky ( nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování)
 • Škola spolupracuje se sociálním odborem MÚ –  Program primární prevence sociálně patrických jevů – soubor přednášek
 • Škola je povinna oznámit OSPODU skutečnosti nasvědčující o týrání nebo zanedbávání péče – rodinné výchově dítěte

Omlouvání dětí, nemoc

 • Zástupce dítěte oznámí pedagogovi předem známou nepřítomnost a to: zápisem do sešitu v šatně nebo telefonicky na čísle 327 512 458. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonný zástupce dítě v nejkratším možném termínu
 • Do MŠ patří dítě zcela zdravé. Vyskytne –li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, která dále postupuje podle pokynů KHS
 • V rámci ochrany zdraví související s koronavirem budeme vycházet z aktuální situace a dle pokynů zdejší KHS. Co se týká hygieny, budou děti vedeny ke správnému postupu při mytí rukou (obrázkové návody v umývárnách). V každé umývárně a šatně jsou instalovány stojany s dezinfekcí. Rodiče jsou povinni bezprostředně ohlásit vyskytne-li se onemocnění Covid-19 v rodině. Žádáme rodiče o maximální obezřetnost a ohleduplnost.
 • V případě jakékoli předchozí nevolnosti dítěte jsou rodiče povinni při předání dítěte o této skutečnosti informovat pedagoga
 • Onemocní-li dítě v MŠ během dne, budou rodiče neprodleně informováni a podle svých možností si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednou. Pokud bude u dítěte podezření na onemocnění Covid-19, bude dítě umístěno do izolace a rodiče si ho neprodleně vyzvednou.
 • Případné úrazy jsou zaznamenávány v knize úrazů. V případě úrazu, vyžadujícího lékařské ošetření, budou rodiče ihned telefonicky kontaktováni, dítě si z MŠ neprodleně vyzvednou a sami s ním lékaře navštíví
 • V případě výskytu vší jsou rodiče povinni tuto skutečnost ohlásit a ponechají si dítě doma až do úplného odstranění

Podávání léků dětem v mateřské škole

 • Učitelky nepodávají dětem žádné léky, kapky, masti a vitamíny
 •  Ředitelka povolí podání léků pouze za předpokladu, že učitelky budou mít písemné vyjádření dětského lékaře jak, kdy a při jakých projevech lék podat (v případě náhlých epileptických nebo astmatických záchvatů, hypoglykemie apod. ). Lék si přináší zákonný zástupce každý den při příchodu dítěte do MŠ a odnáší si ho při odchodu domů ( důvod: lék mohou podat pouze vyškolené učitelky, zabránění špatného skladování nebo prošlé lhůtě léků

Oblečení dětí

 • Děti by měly přijít do školy čisté a prakticky oblečené, aby se mohly svlékat a oblékat pokud možno samostatně
 • Rodiče vybaví dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt venku, domácí obuví

(ne pantofle),  pyžamem, obutím do deště, pláštěnkou – všechny věci zřetelně označit!

 • Rodiče zodpovídají za to, že dítě do MŠ nebude nosit žvýkačky, cukrovinky a další nevhodné předměty, které mohou způsobit poranění ( korálky, řetízky, nožíky, zápalky,..) 
 • Za šperky, ozdoby a přinesené hračky škola neručí, v šatně potom za odložené věci (netýká se oblečení dětí)

Kontakt s rodiči

 • Probíhá individuálně při předávání dětí.
 • Všechny pokyny, aktuální informace, různá sdělení jsou zveřejňovány na nástěnkách v jednotlivých šatnách, na webových stránkách školy nebo jsou sdělovány elektronickou poštou.
 • Individuální pohovory jsou možné po dohodě s pedagogy 
 • Konzultace s rodiči všech dětí probíhají v závěru prvního pololetí, u předškoláků častěji dle potřeby.
 • Rodiče, především malých dětí, mohou s dětmi pobývat ve třídě hlavně v odpoledních hodinách
 •  Veškeré změny týkající se osobních dat dítěte jsou rodiče povinni ihned nahlásit

( bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, rozvod, svěření do péče,..). Tyto informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v souladu se Směrnicí GDPR.  

 • V případě potřeby si mohou rodiče sjednat schůzku s pedagogy na třídách, či přímo s vedením školy

Školné

 • Rodiče podle Vyhlášky o mateřských školách přispívají na provozní náklady v MŠ formou školného, které činí 500,-Kč měsíčně. Tuto částku uhradí rodiče inkasem nebo v určené dny v kanceláři vedoucí stravování, a to:

     Po + Čt:   14:40 – 15:40 hod.

              Út:   15:15 – 16:15 hod.

              St:     6: 00 –   7:45 hod.

 • Školné lze uhradit i na více měsíců najednou. Jestliže dítě nedochází do MŠ ani 1x v měsíci, činí výše školného 50%tj. 250,-Kč. Při přerušení provozu školy (v době vánočních či letních prázdnin) bude školné vypočítáno poměrnou částí. Děti, které plní povinnou předškolní docházku školné neplatí, rovněž tak děti s odkladem školní docházky

Stravování

 • Ve škole se dětem podává přesnídávka, oběd a svačina – vše je připravováno podle předepsaných norem a receptů
 • Jídelní lístek na celý týden je vždy vyvěšen na nástěnce v šatně
 • V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim
 • Poplatek je jednotný 45,-Kč (děti do 6 let), 46,-Kč (děti nad 6 let) na dítě a den. Stravné se platí inkasem nebo v určené dny přímo v kanceláři vedoucí stravování, a to:

     Po + Čt:   14:40 – 15:40 hod.

              Út:   15:15 – 16:15 hod.

              St:     6: 00 –  7:45 hod.

 • Po dohodě s vedoucí školní jídelny mohou rodiče dítě přihlásit pouze k odběru přesnídávky a oběda, dále odpolední svačiny dle individuální dohody 
 • Nepřítomnost dítěte se hlásí  telefonicky nebo do sešitu v šatnách den předem a to nejdéle do 13:00 hod. Není- li nepřítomnost předem známa, mohou rodiče dítě ještě odhlásit, a to nejpozději do 7:00 hod. Pakliže rodiče dítě neomluví, bude stravné počítáno v plné výši.  Pouze první den nepřítomnosti mají rodiče možnost si oběd vyzvednout
 • Školní jídelna označuje alergeny číslicí dle uveřejněného seznamu alergenů. V případě alergií na určité potraviny rodiče nahlásí tuto skutečnost a individuálně vyřeší s vedoucí školní jídelny při nástupu dítěte do MŠ

Podmínky zacházení s majetkem školy

 • Mateřská škola se pravidelně zaměřuje na prevenci v oblasti vandalismu
 • Náhradu za úmyslné poškození majetku MŠ dítětem, pověřenou osobou nebo zákonným zástupcem bude škola požadovat na zákonném zástupci
 • Z hlediska bezpečnosti je zakázáno auty vjíždět do slepé ulice před MŠ
 • Z důvodu ochrany majetku je zakázáno zajíždět s kočárky a koly do budovy MŠ a opírat kola o fasádu
 • V rámci ochrany zdraví a majetku je zakázáno vodění zvířat do areálu MŠ a jejich venčení před MŠ

Práva dětí

 • Každé dítě v MŠ Pohádka má právo na respektování Úmluvy o právech dítěte.
 • Každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb
 • Dítě s potřebou podpůrných opatření má právo v rámci svých možností dosáhnout nejvyššího možného rozvoje
 • Každé dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.
 • Každé dítě má právo ochrany před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů
 • Dítě má právo být chráněno před všemi formami diskriminace (podle rasy, barvy pleti, náboženství)
 • Dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají
 • Dítě má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví.
 • Dítě nesmí být jakýmkoli způsobem vykořisťováno.

Tato práva respektují všichni zaměstnanci MŠ při své práci.

Povinnosti dětí:

 • Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem
 • Dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.
 • Dodržovat dohodnutá třídní pravidla

Práva zákonných zástupců:

 • Mají právo v Informovaném souhlasu se vyjádřit, jak má být naloženo s údaji o dítěti, které škole poskytli, dále pak s fotografiemi týkající se života školy na webových stránkách školy
 • Mají právo na informace o dětech a poskytování poradenských služeb v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí a mohou kdykoliv požádat o konzultaci s pedagogem či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • Mají právo na informace o vzdělávacím programu
 • Po dohodě s pedagogy, popřípadě s ředitelkou, mohou s dětmi být ve třídě nebo na zahradě, nejlépe v odpoledních hodinách
 • Mají možnost seznámit se s náplní práce MŠ na nástěnkách a v šatnách a na webových stránkách školy (www.pohadkakh.cz)
 • Mají možnost průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte
 • Své připomínky mohou kdykoli sdělit ředitelce školy osobně nebo v dotazníku v pololetí
 • Mají právo seznámit se Zprávou o činnosti školy a Inspekční zprávou – jsou k dispozici v ředitelně
 • Mohou se zúčastnit společných akcí pořádaných v MŠ, přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy
 • Mohou si prohlédnout na požádání prostředí celé MŠ
 • Podle svých možností a schopností mohou po předchozí domluvě s ředitelkou vypomoci škole (sponzorský dar, brigáda, …).
 • mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního života v souladu se Směrnicí GDPR
 • Rodiče mají právo podat k ředitelce školy stížnost, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění případných zjištěných nedostatků v MŠ
 • V případě onemocnění dítěte si mohou první den přijít do MŠ pro oběd  (do 12:00 hod..

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Informovat pedagogy o zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • Oznamovat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem
 • Oznamovat pedagogům údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení evidenčních listů (např. změna bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních spojení,…)
 • Pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců – doložit dokument, který je dokladem stanovení jeho péče
 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 • Dodržovat stanovenou organizaci školy a vnitřní denní režim.
 • Účastnit se třídních schůzek – jakákoliv rozhodnutí z těchto schůzek jsou pro všechny závazná
 • Respektovat a dodržovat Školní řád

Práva a povinnosti všech zaměstnanců školy:

 • Mají právo na zdvořilé chování za strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • Jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
 • Respektují Mezinárodní úmluvu o právech dítěte

Práva pedagogů:

 • Rozhodovat o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy
 • Odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu se Školním řádem a ostatními dokumenty MŠ nebo jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.
 • Nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci a mohlo by ohrozit zdraví ostatních
 • V případě náhlého onemocnění dítěte (nevolnost, teplota, bolest břicha,…) informovat telefonicky rodiče a požádat je, aby si dítě z MŠ co nejdříve vyzvedli.
 • Upozornit rodiče na nevhodné chování a oblečení
 • Projednat se zákonnými zástupci jakýkoli přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.
 • Přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

      Povinnosti pedagogů:

 • Dodržovat pracovní kázeň a plnit příkazy ředitelky
 • Odpovídat za bezpečnost a výchovně vzdělávací činnost svěřených dětí
 • Zajišťovat ochranu dětí před patologickými jevy – šikana, týrání, drogy apod. a včas informovat ředitelku
 • Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • Informovat rodiče o změnách při provozu MŠ, o úrazech dítěte, změně zdravotního stavu
 • Informovat ředitelku o veškerých změnách a problémech
 • Spolupracovat s rodiči
 • Poskytovat dítěti i zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním
 • Zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoli informace jiné osobě než zákonnému zástupci, uchovávat služební tajemství
 • Chránit majetek a hospodařit se svěřenými prostředky
 • Respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů

      Pravomoci ředitelky školy

 • Přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání
 • Ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění jestliže:
 • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • Dítě nezvládne adaptační program
 • Stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání
 • Snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání (školné)
 • Omezit či přerušit provoz MŠ
 • Ukončit individuální vzdělávání dítě

Další spolupráce školy a rodiny

            V rámci utváření základních společensko-kulturních návyků a mezilidských vztahů je nutné, aby škola a rodina působily na dítě jednotně a důsledně. Základem je vést děti k respektování stanovených pravidel ve třídě (soužití v kolektivu) a k respektování autority dospělého (rodič, pedagog,…)

Závěrečná ustanovení

Tento Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a pro zákonné zástupce dětí školu navštěvujících. Všichni výše uvedení musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd.

Tento Školní řád nabývá platnosti od 1. 9. 2020

                                                                                              Zdeňka Slavíčková

                                                                                               ředitelka školy